Ome Gurave Sarvalokanam, Bhishaje bhavaroginam, nidhaye sarvavidyanam Dakshinaamurthaye Namaha: Ome Shanthi !!! Shanthi !! Shanthi :!

ఓం గురవే సర్వలోకానాం, భిషజే భవరోగిణాం, నిధయే సర్వవిద్యానాం దక్షిణామూర్తయే నమః ఓం శాంతి!!! శాంతి!! శాంతిః !

Important Sites

No posts.
No posts.